Bóg ma cel i plan dla każdego naszego życia. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to znaleźć ten cel i żyć nim. Możemy zaufać jego celowi dla nas, ponieważ opiera się na jego mądrości i miłości.
Dopóki będziemy zabiegać o Twoją wolę, nie zrobimy niczego, co stanie na przeszkodzie Twojemu celowi dla nas. Tak, czasami możemy zboczyć z idealnego kanału, którym chce, abyśmy podróżowali, ale nigdy nie zbaczamy całkowicie z głównego kanału. Dopóki go nie opuścimy i pamiętamy, że nigdy nas nie opuści, będzie nas używał do swoich celów.

Dzisiejszy wersetDzisiejszy werset

John 8:3636 Więc jeśli Syn was wyswobodzi, naprawdę będziecie wolni.

1 Tymoteusza 6:1717

Reklama

 Nakaż bogatym tego świata, aby nie byli aroganccy ani nie pokładali nadziei w bogactwie, które jest tak niepewne, ale aby pokładali nadzieję w Bogu, który obficie zaopatruje nas we wszystko, abyśmy mogli się cieszyć.

Salmo 16: 88

 Zawsze patrzę na Pana. Mając go po mojej prawej stronie, nie będę wstrząśnięty.

Reklama

Josué 24: 15

 Ale jeśli służenie Panu wydaje ci się niepożądane, wybierz dzisiaj, komu będziesz służył, czy to bogom, którym służyli twoi przodkowie nad Eufratem, czy też bogom Amorytów, w których ziemi mieszkasz. Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu”.

Izajasza 40:31

ale ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odnowią swoją siłę. Będą latać na skrzydłach jak orły; będą biegać i nie będą się nudzić, będą chodzić i nie będą się nudzić.

Jakuba 1:20

Reklama

ponieważ ludzki gniew nie powoduje sprawiedliwości, której pragnie Bóg.

Efezjan 5:25

 Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.

Moja modlitwa…

O Wszechwładny Boże, pomóż mi dzisiaj rozeznać, co moje życie zamierza wypełnić w Twoim planie. Dziękuję, że mnie kochasz i obiecujesz chodzić u mojego boku na każdym kroku mojego życia. Żyję ufając, że nigdy mnie nie opuścisz i zobowiązałem się, że nigdy cię nie opuścisz. W imieniu Twojego wiernego Syna Jezusa modlę się. Mężczyzna.

obecność boga werset

„A kiedy był z nimi, przykazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale czekali na obietnicę Ojca, o której, jak powiedział, słyszeliście o mnie; czemu John ochrzczeni wodą, ale za kilka dni zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym'” Dz.Ap.1-4

Reklama

Wersety biblijne związane z Obecność Boga

Salmo 16: 11 – Sprawisz, że zobaczę drogę życia; w Twojej obecności jest pełnia radości; po Twojej prawicy są rozkosze na wieki.

Wyjścia 33:14 — I rzekł: Moja obecność pójdzie z tobą i dam ci odpoczynek.

Salmo 27: 8 – Kiedy powiedziałeś: Szukaj mojej twarzy; Moje serce powiedziało do Ciebie: O Panie, będę szukał Twojego oblicza.

Jeremiasza 29:13 – A będziesz mnie szukać i znajdziesz mnie, gdy będziesz mnie szukać całym sercem.

Dz 3:20-21 — I pośle Jezusa Chrystusa, którego wam głoszono przedtem:   (Czytaj więcej…)

Reklama

John 14:26 – Ale Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Salmo 145: 18 – Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Mateusza 5:8 — Błogosławieni czystego serca, bo ujrzą Boga.

Psalm 25: 5-9 – Prowadź mnie w swojej prawdzie i naucz mnie; bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia; Czekam na ciebie cały dzień.

Psalm 37: 7-9 — Odpocznij w Panu, a czekaj na niego; nie gniewajcie się na tego, który się powodzi na jego drodze, na człowieka, który wykonuje niegodziwe zamysły.

Reklama

Hebrajczyków 13:5 — Niech twoja rozmowa będzie bez skąpstwa; i bądź zadowolony z tego, co masz; bo powiedział: Nie opuszczę cię ani nie opuszczę.

Objawienie 3:20 – Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Hebrajczyków 4:16 – Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w potrzebie.

Psalm 25: 4-5 – Pokaż mi swoje drogi, Panie; naucz mnie swoich dróg.

Salmo 16: 11Dajesz mi poznać drogę życia; w Twojej obecności jest pełnia radości; po twojej prawej są rozkosze na wieki.

Reklama

Wyjścia 33:14 A on powiedział: „Moja obecność pójdzie z tobą i dam ci odpoczynek”.

Salmo 27: 8 Powiedziałeś: „Spójrz na moją twarz”. Moje serce mówi ci: „Twoja twarz, Pan , wyglądać".

Dz 3:20-21 Aby czasy orzeźwienia nadeszły od obecności Pana i aby zesłał wyznaczonego dla was Chrystusa, Jezusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkiego, co Bóg przepowiedział przez usta swoich świętych. . plecy.

Jeremiasza 29:13 Będziesz mnie szukać i znajdziesz mnie, kiedy będziesz mnie szukać całym swoim sercem.

Salmo 145: 18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich, którzy wzywają Go w prawdzie.

Reklama

Mateusza 5:8„Błogosławieni czystego serca, bo ujrzą Boga.

John 14:26 Ale Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Hebrajczyków 4:16Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w potrzebie.

Hebrajczyków 13:5Utrzymuj swoje życie wolne od miłości do pieniędzy i bądź zadowolony z tego, co masz, ponieważ powiedział: „Nigdy cię nie opuszczę ani nie opuszczę”.

Psalm 25: 5-9Prowadź mnie w swojej prawdzie i naucz mnie, bo jesteś Bogiem mojego zbawienia; na ciebie czekam cały dzień. Pamiętaj o swoim miłosierdziu, oh Pan i miłosierdzia twego, bo są od dawna.

Reklama

Nie wspominaj grzechów mojej młodości ani moich występków; zgodnie z Twą łaskawością pamiętaj o mnie, w Twej dobroci, O Pan ! dobre i proste jest Pan ; dlatego poucza grzeszników drogi. Prowadzi pokornych w słuszności, a pokornych naucza na jego drodze.

Psalm 25: 4-5 Daj mi poznać twoje drogi, oh Pan ; naucz mnie swoich dróg. Prowadź mnie w swojej prawdzie i naucz mnie, bo jesteś Bogiem mojego zbawienia; na ciebie czekam cały dzień.

Psalm 37: 7-9 uspokój się przed Pan i czekaj na niego cierpliwie; nie gniewajcie się na tego, któremu się powodzi na waszej drodze, na człowieka, który dokonuje złych machinacji! Powstrzymaj się od gniewu i porzuć gniew! Nie martw się; skłania się tylko do zła. Bo złoczyńcy zostaną odcięci, ale ci, którzy mają nadzieję w Pan odziedziczy ziemię.

Izajasza 60:1Powstań, zajaśnij, bo przyszło twoje światło i chwała Pan unosi się nad tobą.

2 Piotra 3: 9 Pan nie zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy, jak niektórzy uważają za powolność, ale jest wobec ciebie cierpliwy, nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do pokuty.

Reklama

Sofoniasza 3:17Pan twój Bóg jest pośród ciebie, potężny, który zbawi; raduje się tobą z radością; ukoi cię swoją miłością; raduje się nad tobą z głośną pieśnią.

Objawienie 3:20Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

2 Kronik 7:14 Jeśli mój lud, który jest wezwany moim imieniem, ukorzy się, modli się i będzie szukał mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham z nieba i przebaczę ich grzechy i uzdrowię ich ziemię.

Dz 17:27Aby szukali Boga, w nadziei, że mogą po omacku ​​iść do Niego i Go znaleźć. Jednak tak naprawdę nie jest daleko od każdego z nas,

John 4:24Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie”.

Reklama

Salmo 27: 4Jedna rzecz, o którą zapytałem Pan i będę jej szukał, abym mógł mieszkać w domu Pan przez wszystkie dni mojego życia, aby ujrzeć piękno Pan i pytaj w jego świątyni.

Hebrajczyków 9:24Albowiem Chrystus nie wszedł do miejsc świętych zrobionych rękami, które są figurą rzeczy prawdziwych, ale do samego nieba, aby teraz stanąć przed Bogiem dla nas.